Thomson Three Strata Semi-D Type SD2

Thomson Three Strata Semi-D Type SD2 (2nd storey)